ANG KATAPATAN NG DIYOS

Awit 118:15-16, “Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang: “Si Yahweh ay siyang lakas na patnubay! 16Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay, sa pakikibaka sa ating kaaway.”

Panaghoy 3:22-24) , “Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw; kahabagan mo’y walang kapantay. 23 Ito ay laging sariwa bawat umaga; katapatan mo’y napakadakila. 24 Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala.

Filipos 4:4, “Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo! (4:4)
Ang katapatan ng Diyos ay hindi matatawaran. Gaya ng ipinapapahayag ng isang awit, Dakila ang Kanyang katapatan, Pag-ibig niya walang hanggan. Alam natin na anuman ang kalagayan natin ngayon, anuman ang meron tayo ngayon, bunga ito ng katapatan ng Diyos sa ating buhay. Halina’t magbulay tayo sa Katapatan ng Diyos sa ating buhay.
Ano nga po ba ang bunga ng katapatan ng Diyos sa ating buhay?

I. ANG KATAPATAN NG DIYOS: ATING KATAGUMPAYAN

Awit 118:15-16, “Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang: “Si Yahweh ay siyang lakas na patnubay! 16Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay, sa pakikibaka sa ating kaaway.” 
• Ang Awit 118 ay isang “jubilant praise” o papuring may lubos na galak dahil sa kahanga-hangang mga gawa ng Diyos sa Kanyang bayan. Ang Awit na ito ay isa ring karanasan ng bayang Israel sa “new beginning” na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Dahil sa pagliligtas ng Diyos at pagkakaloob ng tagumpay sa kanilang mga kaaway, hinimok ng psalmista ang buong Israel, ang lahat ng mga saserdote at mga sumasamba sa Kanya na ipahayag ang matapat na pagmamahal ng Diyos.
• Dito po sa bahaging ito ay nais nating i highlight ang KATAPATAN NG DIYOS sa paraan ng Kanyang pag-bibigay sa atin ng Katagumpayan sa ating buhay.

Jorge Santos,

Resident Pastor of Freedom IEMELIF Church

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *