“MAMUHAY BILANG TAONG NALIWANAGAN”

Basahin: EFESO 5:1-9

Panimula: 
Ang role natin bilang mga anak ng Diyos ay maipahayag ang Kanyang kaliwanagan sa lahat ng tao. Ito ang diwang nakasaad sa Mateo 5:16, “16 Gayundin naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.” Hindi mahahayag ang gawa ng kadiliman kung hindi magnining-ning ang liwanag ng ating pananampalataya. Dito sa kalat ng Efeso 5, ay malinaw na binannggit kung ano dapat na maging gawain natin bilang anak ng Diyos at kung paano tayo makapamuhay bilang “Taong naliwanagan”.
Ano nga ba ang kapahayagan na tayo ay namumuhay bilang taong Naliwanagan?

I. Namumuhay sa KABANALAN

Tal. 1, “Yamang kayo’y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya.

  • Dito po sa talatang ito hinihimok tayo sa pagtulad sa ating Diyos. Ang pagtulad natin sa Kanya ay sa aspeto ng Kabanalan. Nais niya na tayo mamuhay sa kabanalan kung paanong Siya ay Banal. Ito ang nakasaad sa 1 Pedro 1:15-16, “15 Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, 16 sapagkat nasusulat, “Magpakabanal kayo, sapagkat ako’y banal.”
  • Ang pagpapakabanal ay pagtatalaga ng sarili sa mga bagay na nakakapagbigay ng kaluguran o kaluwalhatian sa Diyos at paglayo sa pag-gawa ng kasalanan.

II. Namumuhay sa PAG-IBIG

Tal. 2, 2 Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos.

  • Pag-ibig na kayang ialay ang sarili para sa Diyos at para sa iba.
  • Ito ang mataas na antas ng pag-ibig na nais ng Diyos na makita sa atin. 
  • Bilang kanyang anak, nais na makita sa atin ang tunay na anyo ng pag-ibig na ipinahayag ng Panginoong Hesu-Kristo sa atin ng “ialay” niya ang kanyang sarili para sa katubusan ng ating mga kasalanan. 
  • Mag-ibigan tayo sapagkat ito ang nais niya sa atin

Jorge Santos,

Resident Pastor of Freedom IEMELIF Church

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *