The Model Of Gethsemane Prayer

Mateo 26:36-42

Ang pananalangin ay isang paraan ng ating “personal” na pakikiugnayan sa Panginoong Diyos. Dito natin naipapahayag ang saloobin natin sa Diyos at mga bagay na ibig nating hingin sa Kanya. At nais ng Diyos na lagi Nating gawin ang pananalangin sapagkat nagpapakita ito ng ating “lubusang pagdepende” sa Kanya. Maging ang Panginoong Hesus ay nanalangin sa Kanyang Ama at ipinihayag Niya ang kanyang kalooban up to the point na lumuha siya ng dugo. Tingnan natin ang katangian ng panalangin ni Hesus sa Kanyang Ama at mula dito ay iakma natin ang ating panalangin

“The Model Of Gethsemane Prayer”

I. THE “INTENTION” OF HIS PRAYER

Tal. “6 Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, “Dito muna kayo’t mananalangin ako sa dako roon.”

  • Oras na lang ang nalalabi at si Hesus ay dadakpin na ng mga Kawal Romano upang usigin at ipinasya niya na “manalangin” sa Kanyang Ama.
  • Naroon ang kanyang “intensiyon” na manalangin sa Kanyang Ama at ipaaabot ang kanyang saloobin ng mga sandaling iyon. Ang sabi ng talatang 6, “Mananalangin ako sa dako roon” 
  • He wanted to be alone with His Father. That was His intention. Ang panalangin ay hindi isang damdamin lang na kapag nagustuhan natin ay saka lang tayo mananalangin.
  • Dapat ay “nasain” talaga natin, maging intensiyion natin na manalangin. Maging intensiyon nawa natin na laging makaipagniig sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. ( Colosas 4:2, I Tesalonica 5:17)

II. THE “INTENSITY” OF HIS PRAYER

Tal. 39 Lumayo siya nang kaunti, nagpatirapa siya at nanalangin, “Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari.”

  • Sa puntong ito ng panalangin ni Hesus ay ipinahayag niya ang “bigat” (intensity) ng kanyang panalangin.

Jorge Santos,

Resident Pastor of Freedom IEMELIF Church

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *